Talous

Näin teet testamentin

Testamentti selkeyttää ja helpottaa perinnönjakoa. Hyvä aika tehdä testamentti on silloin, kun oma kuolema tuntuu vielä kaukaiselta.

Mitä hyötyä testamentista on?

Testamentti on ainoa tapa, jolla voi vaikuttaa siihen, miten omaisuus jaetaan, kun on itse kuollut. Sillä voi turvata myös jäljelle jääneen puolison asemaa. Erityisen tärkeä testamentti on avoliitossa eläville: ilman testamenttia toinen ei peri toiselta mitään. Testamentilla voi turvata myös avopuolison asumisoikeutta.

Kuka minut perii ilman testamenttia?

Jos perittävällä ei ole testamenttia, jaetaan omaisuus ns. lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että ensisijaisesti perinnön saavat rintaperilliset eli lapset tai heidän lapsensa. Jos rintaperillisiä ei ole, jäämistö menee eloonjääneelle puolisolle. Jos kuolleella ei ole lapsia eikä puolisoa, perinnön saavat vanhemmat tai jos he ovat jo kuolleet, kuolleen sisarukset tai heidän lapsensa. Kaukaisimpia mahdollisia perijöitä ovat sedät ja tädit, serkut eivät peri. Eloonjääneen puolison kuoltua jaetaan omaisuus lähtökohtaisesti kummankin perillisten kesken. Jos sukulaisperijöitä ei ole, viime kädessä omaisuuden voi periä valtio. Moni haluaa tällaisessa tilanteessa testamentata omaisuutensa esimerkiksi jollekin yleishyödyllisellä yhdistykselle tai järjestölle.

Mikä on lakiosa ja voiko sen testamentata?

Rintaperillisellä on oikeus ns. lakiosaan, joka on puolet lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaisesta arvosta. Esimerkiksi näin: Matilla ja Minnalla ei ole avioehtoa, heillä on kaksi aikuista lasta ja Matti kuolee. Jos Minna saa avio-oikeuden nojalla puolet omaisuudesta, lapset jakavat keskenään toisen puolen. Jos Matilla kuitenkin on testamentti, jossa hän testamenttaa omaisuuden vaikkapa kummilapselle, voivat lapset vaatia lakiosanaan perinnöstä kumpikin 12,5 % eli puolet siitä, mitä he perisivät ilman testamenttia. Tämä ns. lakiosa voidaan maksaa lapsille esimerkiksi rahana. Käytännössä testamenteissa on usein toivomus, ettei lakiosaa vaadittaisi jälkeenjääneen puolison elinaikana.

Haluan testamentata kummitytölle taulun ja kaulakorun, miten toimin?

Testamentteja on monenlaisia. Jos haluaa määrätä koko omaisuutensa tai määräosan, esimerkiksi puolet, jollekin henkilölle, puhutaan yleistestamentista. Erityistestamentissa taas voi muistaa esimerkiksi kummilapsia tietyllä rahasummalla tai esineellä, kuten taululla tai kaulakorulla.

Koska testamentti kannattaa tehdä?

Ajoissa eli silloin, kun oma kuolema tuntuu ehkä vielä kaukaiselta ja on hyvässä fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa. Jos omat voimat ovat jo heikot, testamenttiin kannattaa liittää lääkärinlausunto, jossa todetaan, että tekijällä on testamentin tekemiseen riittävä ymmärrys.

Millainen testamentin pitää olla?

Jotta testamentti on pätevä, sen pitää täyttää lain edellytykset. Käytännössä testamentti tulee tehdä kirjallisesti kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa. Testamenttaajan pitää allekirjoittaa testamentti omakätisesti.

Ohjeet testamentin tekemiseen

Pitääkö testamentti näyttää todistajille?

Todistajille ei tarvitse kertoa testamentin sisältöä, mutta heidän on tiedettävä, että he todistavat testamentin tekemistä. Testamentin tekijän pitää olla täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen. Tärkeää on myös se, että testamentti on laadittu omasta vapaasta tahdosta eli siten, että kukaan ei ole painostanut tai määräävästi ohjannut sen tekijää.

Mitä testamentin tekeminen maksaa?

Asiantuntijan tekemän testamentin hinta on tyypillisesti muutama sata euroa. Koska testamentin pitää olla tiettyyn muotoon laadittu ollakseen pätevä ja sanamuodoltaan selkeä, se kannattaa teettää asiantuntijalla, esimerkiksi lakimiehellä. Hän osaa kertoa eri testamenttausvaihtoehdoista ja huomioida myös testamentin vaikutuksesta perintöveroon.

Miten voin varmistaa, että testamentti tulee voimaan, kun olen kuollut?

Oleellista on, että alkuperäinen testamentti on tallessa ja löytyy ja että se on pätevä. Yksi tapa on säilyttää testamentti pankin tallelokerossa tai asiakirjasäilytyksessä. Tällöin tekijän asiakastietoihin tulee merkintä säilytyksestä ja on varmaa, että testamentti löytyy tekijän kuoltua ja säilytyspaikka on paloturvallinen.

Mitä jos muutan mieleni?

Vanhan testamentin voi korvata uudella. Uudessa testamentissa on hyvä todeta, että se kumoaa aikaisemmin tehdyt testamentit. On selkeintä, että viimeiseen testamenttiin on kirjattu tekijän viimeinen tahto kaiken omaisuuden osalta eikä kuoleman jälkeen ole tallella useita testamentteja.

Mikä on keskinäinen testamentti?

Keskinäiset testamentin tekevät yleensä aviopuolisot. Tällöin pyritään yleensä varmistamaan, että toisen kuoltua toinen saa joko omistus- tai käyttöoikeuden ensiksi kuolleen omaisuuteen ja että omaisuus jaetaan vasta kummankin kuoltua. Keskinäinen testamentti helpottaa asioiden hoitoa erityisesti silloin, jos toinen jää yksin pienten lasten kanssa ja yhteiseen varallisuuteen kuuluu yritys tai maatila. Keskinäisessä testamentissa voidaan määrätä myös esimerkiksi siitä, että omaisuuden aikanaan perivien lasten mahdolliset aviopuolisot eivät saa avio-oikeutta perintönä saatuun omaisuuteen. Näin perintönä saatua omaisuutta ei jaeta esimerkiksi avioerotilanteessa.

Voinko tehdä testamentin, jossa määrään yhden lapsistani perinnöttömäksi?

Erityistilanteissa kyllä, mutta tämä on harvinaista. Jos lapsi on tahallisesti ja rikollisella teolla loukannut syvästi perittävää tai hänen perimispolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan tai tämän jälkeläistä, voidaan hänet määrätä jäävän ilman perintöä. Perinnöttömyyden syy on mainittava testamentissa. Perinnöttömäksi jääneen osuuden saa se, joka olisi perinyt omaisuuden, mikäli perinnötön olisi kuollut. Jos siis oman lapsensa määräisi perinnöttömäksi, hänelle kuuluvan omaisuuden voisivat periä esimerkiksi tämän lapset.

Voiko testamentista kieltäytyä?

Testamentista voi luopua kokonaan tai osittain. Tyypillinen tilanne kieltäytyä on silloin, jos omilta vanhemmilta perittyä omaisuutta halutaan siirtää suoraan omille lapsille tai lapsenlapsille. Luopumisen takia perintö voi jakaantua useammalle henkilölle, joka vähentää maksettavan perintöveron määrää. Testamentin voi ottaa vastaan osittain myös siten, että saaja ottaa omistusoikeustestamentin vastaan vain käyttöoikeustestamenttina. Testamentista luopuminen on tehtävä kirjallisesti, ja luopumisilmoitus kannattaa teettää asiantuntijalla.

Voinko määrätä testamentissa hautajaisjärjestelyistäni tai muista käytännön asioista?

Voit. Testamentissa määrätään melko usein hautajaisjärjestelyistä ja haudan hoidosta. Toisinaan määrätään myös testamentin toimeenpanija. Liian tiukkoja määräyksiä testamentilla määrätyn omaisuuden tulevasta käytöstä kannattaa kuitenkin yleensä välttää.

 

Asiantuntijana pankkilakimies, varatuomari Heimo Kuusisto OP Sastamalasta. Lähteenä käytetty OP:n opasta kuolinpesän osakkaille, sekä sivustoja www.lakiopas.com, www.finlex.fi ja www.perunkirjoitus.fi/testamentti.

Lue lisää: Apua iäkkäälle läheiselle Viimeisten hetkien muistilista Työelämässä jaksaminen Vuokralaisen oikeudet & velvollisuudet

Kommentoi

Kommentoi juttua: Näin teet testamentin

jaakko1

Juristin kanssa tehty testamentti voi tulla todella kalliiksi mutta testamenttipohjien ja -mallien käyttäminen voi johtaa väärin lopputuloksiin ja jopa pätemättömään testamenttiin. Helppo tapa tehä hyvä testamentti on https://kukaperii.fi

Sinun täytyy kommentoidaksesi.