Suhteet

7 syytä, miksi olet onnekas, jos kasvoit sisarusten kanssa – psykologi kertoo, mitkä piirteet korostuvat sisaruksissa

Sisarussuhde on usein elämän pisin ihmissuhde. Psykologi kertoo, miten suhde sisaruksiin voi vahvistaa tiettyjä piirteitä ihmisissä.

Sisarukset voivat olla toisilleen kuin psyykkinen turvatyyny, kertoo psykologi Nina Keränen Neural Oy:stä. Sisaruksilla on toisistaan tarvittaessa joku, jonka puoleen kääntyä jokaisessa asiassa.

”Sisarussuhde on sosiaalisten taitojen korkeakoulu. Suhteessa olemisen opeista ja tavoista syntyy kokemuksia ihmissuhteisiin. Kokemus olemassaolosta ja minuudesta kehittyvät vuorovaikutussuhteissa”, Keränen kertoo. 

Sisarukset saavat harjoitella yhdessä monenlaisia taitoja, joista myöhemmin elämässä on varmasti hyötyä. Tärkeä merkitys on sisarussuhteen laadulla ja vuorovaikutuksella.

”Sisarussuhdetta voisi verrata kasvin versoamiseen siemenestä, johon vaikuttavat olosuhteet, ravinteet, hoiva ja huolenpito. Liian niukalla ravinnolla tai huolenpidolla kasvi kuihtuu eikä kukoista.”

Keränen auttoi meitä listaamaan seitsemän syytä, miksi olet onnekas, jos sinulla on sisaruksia. Nämä piirteet korostuvat henkilöillä, jotka ovat kasvaneet yhdessä sisarusten kanssa!

Lue myös: 6 syytä, miksi olet onnekas, jos kasvoit perheesi ainoana lapsena – psykologi kertoo, mitkä piirteet korostuvat ainoissa lapsissa

1. Empatiakyky vahvistuu

Empatia tarkoittaa toisen näkökulman ymmärtämistä ja toisen asemaan asettumista. Jos sisarussuhteessa on lämpöä, vastavuoroisuutta ja turvallisuutta, se vahvistaa muun muassa empatiakykyä.

Sisaruksen kanssa kasvaminen vahvistaa myös prososiaalista käytöstä, kuten toisten auttamishalua, toimisista yhteisöjen hyväksi ja kykyä ottaa vastaan apua.

2. Konfliktien ratkaiseminen helpottuu

Yleisesti sosiaalisissa suhteissa sisaruksilla on vahvuus ratkoa konflikteja ja vahvistaa omia rajoja. He ovat jo lapsesta asti harjoitelleet tätä tärkeää ihmissuhdetaitoa toistensa ja vanhempiensa kanssa arjen vaihtuvissa tilanteissa.

Ristiriitoja ja väärinymmärryksiä syntyy arjessa toistuvasti, mutta sisarukset harjoittelevat tärkeää taitoa, kuinka palauttaa vastavuoroinen yhteys riidan jälkeen. Tämä tukee ristiriitojen ratkaisua myös aikuisuuden ihmissuhteissa.

3. Joustavuus lisääntyy

Aikuisuudessa ja kuormittavissa elämäntilanteissa kokemukset sisarussuhteissa voivat auttaa kasvattamaan joustavuutta ja psyykkistä palautumis- ja selviytymiskykyä.

Joustavuus kehittyy luontevasti ihmissuhteissa leikin kautta, jossa on läsnä sekä todellisuus että sille annettu merkitys. Lapsi oppii hahmottamaan maailmaa leikin avulla. Leikki kutsuu suhteeseen esimerkiksi jaetun leikin kautta.

Leikkiminen vahvistaa eri näkökulmien pohdintaa. Leikkiminen vahvistaa mielen joustavuutta ja voi näyttäytyä aikuisuudessa vahvuutena sietää epävarmuutta.

Kolme lasta hymyilevät.
© iStockphoto

4. Sisarussuhde lujittaa vuorovaikutustaitoja

Sisarukset pääsevät jo pienestä asti harjoittelemaan ihmisten kohtaamista ja vuorovaikutustaitoja. Sisaruussuhde luo pohjan vuorovaikutussuhteessa olemiselle.

Vanhemmat kuitenkin luovat pohjan vuorovaikutussuhteille. Vanhemmat mallintavat ja auttavat ymmärtämään kohtaamisia ja vuorovaikutustilanteita myös sisarusten välillä.

Sisarusten välisiä vuorovaikutuksellisia kohtaamisia on tutkittu. Sisaruksilla näitä kohtaamisia tulee jatkuvasti toisistaan. Kaikki yhdessä tekeminen vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja kykyä korjata väärinymmärryksiä vuorovaikutuksessa.

Kiintymyksen ja läheisyyden tunteiden lisäksi sisarukset harjoittelevat muun muassa kilpailullisten asetelmien, vihan sekä kateuden tunnistamista ja säätelyä. Turvallisissa ihmissuhteissa on helpompi osoittaa myös vaikeampia tunteita, kuten kiukkua tai pettymystä.

5. Mentalisaatiokyky ja itsehavainnointi vahvistuu

Mentalisaatio on pyrkimystä ymmärtää, mitä omassa ja toisen mielessä tapahtuu. Leikkiessä lapsi oppii havainnoimaan itseään ja muita, mikä vahvistaa mentalisaatiokykyä.

Leikkiminen opettaa lapselle myös sisäisen ja ulkoisen eron. Lapsi oppii, että ajatukset ovat vain ajatuksia ja tämä vahvistaa mentalisaatiokykyä. Mentalisaatio tukee sekä oman että toisen mielen ymmärtämistä ja pyrkimystä ymmärtää, mitä ulospäin näyttäytyvän toiminnan tai käytöksen takana voisi olla.

Mentalisaation kautta lapsi oppii ymmärtämään toisten ihmisten itsenäisyyttä ja erillisyyttä.  Lapsi oppii hahmottamaan, että minä olen minä ja sinä olet sinä. Hänelle selkiytyy, että omat ajatukset ja tunteet ovat erillisiä toisen ihmisen tunteista. 

6. Sisarukset opettavat yhteistyötaitoja

Sisaruus opettaa, miten liitytään toiseen, miten jaetaan ja muodostetaan suhde. Sisarussuhteissa opitaan myös, miten jaetaan vanhempien resurssit, esimerkiksi vanhempien ajankäyttö ja hoiva.

Vanhemmat eivät välttämättä ehdi antaa koko ajan saman verran huomiota, jos perheessä on useampi lapsi. Lapsi oppii jakamaan asioita muiden ihmisten kanssa ja iloitsemaan myös antamisesta.

Vahvuutena sisaruksilla voi näkyä arjessa vahva me-henki. Asioita tehdään paljon yhdessä ja tämä vahvistaa yhteistyötaitoja ja yhteenkuuluvuutta. Myös pettymyksien sietäminen tulee tutuksi sisarusten kesken. Kaikesta tästä on hyötyä aikuisena.

Lue myös Anna.fi: Sisarussuhde voi olla yksi merkittävimmistä ihmissuhteista – 6 sisarusta kertoo, milloin he turvautuvat toisiinsa

7. Sisarussuhde vahvistaa myötätuntoa

Myötätunnon pohja syntyy lapsuudessa ja kokemuksista läheisissä ihmissuhteissa. Sisarukset harjoittelevat myötätuntoista toimintaa, kuten yhdessä iloitsemista ja kannustamista.

Sisaruksen kannustavat sanat pettymyksen tai surun äärellä voivat olla tärkeä myötätunnon lähde ja vahvistaa myöhemmin elämässä luottamusta kohdatuksi ja autetuksi tulemisesta.

Myötätunnon vahvistuminen voi näyttäytyä monin tavoin ajatusten, asenteiden sekä toiminnan tasolla. Myötätuntoinen toiminta on mukana elämistä, niin ilossa kuin surussa, ja toisen kohtaamista.

Myötätunto voi suuntautua sekä itseen että toisiin, myötätuntoisena kuunteluna tai ystävällisinä tekoina. Itsemyötätunto on ymmärtävää ja hyväksyvää suhtautumista itseen esimerkiksi kuormittavissa elämäntilanteissa.

Juttua muokattu 29.3.2023: Korjattu haastateltavan etunimi oikeaan muotoon.

Kommentoi

Kommentoi juttua: 7 syytä, miksi olet onnekas, jos kasvoit sisarusten kanssa – psykologi kertoo, mitkä piirteet korostuvat sisaruksissa

Sinun täytyy kommentoidaksesi.