Tarinat

Lisää ydinvoimaa, autokanta uusiksi, ei maahanmuutolle... Näin puolueet torjuisivat ilmastonmuutosta

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää pikaisia toimia. Kysyimme puoluejohtajilta, mitä heidän puolueensa ovat tehneet ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja mitä he lupaavat tehdä seuraavien eduskuntavaalien jälkeen. Lue, kuka rakentaisi lisää ydinvoimaa, kuka taas uusisi koko Suomen autokannan.

Sään ääri-ilmiöt ovat yleistyneet, meret happamoituneet ja miljoonia ihmisiä on vaarassa joutua jättämään kotinsa ilmastonmuutoksen vaikutusten seurauksena. Ihmiskunta on muokkaamassa ilmastoa ja ympäristöä tavalla, joka asettaa vakavia haasteita tulevaisuuden elinolosuhteille.

Muutokset syntyvät yksilöistä, mutta yhteiskuntarakenteen ja globaalien sopimusten on tehtävä mahdolliseksi tie kohti kestävää elämäntapaa. Mitä ajattelevat edustuksellisen demokratian vastuunkantajamme? Kotiliesi kysyi eduskuntapuolueiden puheenjohtajilta, millaisia ilmastolupauksia heidän puolueensa antaa. Kaikille puheenjohtajille esitettiin 2 samaa kysymystä:

  1. Mitä konkreettista puolueenne on tehnyt ilmastonmuutoksen torjumiseksi?
  2. Mikä on sellainen ilmastolupauksenne, jonka aiotte myös pitää?

Lue puoluejohtajien vastaukset alta!

SDP, Antti Rinne: Panostusta julkiseen liikenteeseen

”Viime kaudella SDP:n ollessa hallitusvastuussa säädettiin ilmastolaki. Oppositiossa SDP on ajanut maankäytön-, infran, asumisen ja rakentamisen yli vaalikausien kestävää ohjelmaa, jolla siirretään liikennettä raiteille, tiivistetään kaupunkirakennetta ja ohjataan liikennettä julkisen ja kevyen liikenteen suuntaan. Olemme lisäksi varoittaneet hallitusta bioenergian varaan voimakkaasti nojaavan ilmastopolitiikan riskeistä.

SDP haluaa, että Suomella on ilmastonmuutoksen torjunnassa pieni jalanjälki, mutta suuri kädenjälki kotimaassa, Euroopassa ja globaalisti.

Liikennesektorilla tulee päästä eteenpäin päästövähennystoimissa. Panostukset julkiseen liikenteeseen, kävelyn ja pyöräilyn sekä sähköautoilun edistämiseen ovat toimia, joita tulee viedä eteenpäin.

Tutkijoiden viesti hiilinielujen merkityksestä päästöjen vähentämiseksi tulee niin ikään ottaa vakavasti. Maankäyttösektorin nieluja tulee vahvistaa ja tähän kuuluvat metsien lisäksi maatalouden nielut.”

Kokoomus, Petteri Orpo: Kiristetään päästöjen verotusta

”Tällä hallituskaudella kokoomus on ajanut kivihiilikieltoa, joka astuu voimaan vuonna 2029. Kiellon myötä hiilidioksidipäästöt vähenevät Suomessa vuosittain noin miljoonalla tonnilla, samoin vähenisivät rikkidioksidi-, raskasmetalli- ja muut päästöt.

Minun aloitteestani tämän ja ensi vuoden valtionbudjettiin sisällytettiin kestävän kehityksen budjetointi. Se tuo esiin, miten veronmaksajien rahoja käytetään Suomen valitsemien kestävän kehityksen tavoitteiden, kuten hiilineutraaliuden edistämiseen.

Toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja päästöjen vähentämiseksi tarvitaan enemmän ja nopeammin kaikilla tasoilla. Kokoomuksen tavoite on, että seuraavalla hallituskaudella kiristetään päästöjen ja haittojen verotusta. Vastaavasti työn ja yrittämisen verotusta tulee keventää. Emme halua kasvattaa kokonaisverorasitusta vaan siirtää verotuksen painopistettä.”

Keskusta, Juha Sipilä: Tavoitteena hiilineutraalius, myös henkilökohtaisesti

”Tällä hallituskaudella olemme päättäneet muun muassa kivihiilestä luopumisesta vuoteen 2029 mennessä, uusiutuvan energian tavoitteen nostamisesta yli 50 prosentin ja biokaasu- ja sähköliikenteen edistämisestä.

Kaiken kattavana tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2045. Suomi on ollut tällä hallituskaudella myös kansainvälisesti ja EU:ssa erittäin aktiivinen toimija kunnianhimoisen ilmastopolitiikan puolesta. Onnistumme ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa vain yhteistyössä muiden maiden kanssa.

Ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi tarvitaan päästövähennyksiä, mutta myös hiilinielujen vahvistamista metsissä ja pelloilla sekä hiilenkaappausteknologioiden käyttöönottoa. Suomella on teknologia- ja metsäosaamisemme ansiosta paljon annettavaa ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen.

Keskusta haluaa tehdä Suomesta ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun suurvallan. Tälle luo vahvan pohjan se, että olemme itse etunenässä omissa ilmastotavoitteissamme.

Henkilökohtaisesti olen tehnyt Agenda 2030-lupauksen, jonka mukaan perheeni elämä on hiilineutraalia vuonna 2020.

Henkilökohtaisesti olen tehnyt Agenda 2030-lupauksen, jonka mukaan perheeni elämä on hiilineutraalia vuonna 2020.

Vihreät, Pekka Haavisto: Fossiilisten polttoaineiden tuista on luovuttava

”Viime hallituskaudella ympäristöministerimme johdolla säädettiin Suomeen ilmastolaki, lisättiin roimasti metsien suojeluun rahaa, päästökaupan tuloja ohjattiin kehitysmaiden ilmastotoimiin ja valmisteltiin soiden suojeluohjelma.

Tällä hallituskaudella olemme laatineet esityksen aikatauluksi fossiilisista polttoaineista luopumiselle ja suunnitelman vahvistaa hiilinieluja, eli esimerkiksi metsiä ja peltoja.

Vaihtoehtobudjetissamme esitämme tuntuvia leikkauksia fossiilisten polttoaineiden tukiin ja lisäämme kannusteita rakentaa uusiutuvaa energiaa ja ostaa vaikkapa sähköautoja ja -polkupyöriä. Olemme myös jättäneet aloitteet lentoverosta ja eläintuotteiden haittaveron selvittämisestä.

Saastuttajalle maksamisen on loputtava: ilmastoa haittaavista fossiilisten polttoaineiden ja yritysten tuista on luovuttava. Uusia työpaikkoja syntyy ja vanhoja loppuu, kun siirrytään kohti ilmastoystävällistä maailmaa.

Koulutukseen tulee panostaa reippaasti, jotta ihmisillä on mahdollisuus kouluttautua uudelleen ja päivittää osaamistaan. Ilmastoystävällisten valintojen teon on oltava ihmisille helppoa ja houkuttelevaa.”

Vasemmistoliitto, Li Andersson: Ympäristölle haitallisia verotukia karsittava

”Vasemmistoliitto on johdonmukaisesti ajanut kunnianhimoisempia päästövähennystavoitteita ja hiilinielujen kasvattamista koko tämän vaalikauden ajan. Julkaisimme äsken ilmasto-ohjelmamme, jossa asetamme tavoitteeksi hiilinegatiivisuuden 2030-luvulla.

Ensi vaalikaudella pitää luoda aikataulu turpeesta irtautumiselle 2030-luvulla ja kivihiilestä tulee luopua 2025.

Olemme asettaneet tavoitteeksi ympäristölle haitallisten verotukien karsimista vähintään puolen miljardin edestä ensi vaalikaudella.

Pidämme kyllä kiinni kaikista meidän tavoitteista, mutta hallitusohjelmaneuvotteluissa harva puolue saa kaikkea ehdottomansa läpi. Meille keskeinen kynnyskysymys ensi vaalikaudella on saada Suomen nettoilmastopäästöt Pariisin sopimuksen edellyttämälle lasku-uralle, jotta ilmaston lämpeneminen voidaan rajoittaa korkeintaan puoleentoista asteeseen.”

Perussuomalaiset, Jussi Halla-Aho: Maahanmuuton rajoittaminen on ilmastoteko

”Perussuomalaiset ovat käytännöllinen puolue. Pyrimme edistämään sellaista konkreettista politiikkaa, joka on hyväksi paitsi suomalaiselle yhteiskunnalle ja suomalaiselle työlle myös globaalisti tarkasteltuna ilmastolle. Kuljetusten aiheuttamia päästöjä torjutaan purkamalla talouden globalisaatiota ja suosimalla paikallista tuotantoa. Tätä voidaan edistää esimerkiksi tuontihyödykkeille määrätyillä ilmastotulleilla, joita perussuomalaiset ovat esittäneet.

Ilmastonmuutosta torjutaan tehokkaimmin siirtymällä energiantuotannossa fossiilisista polttoaineista ydinvoimaan. Ydinvoiman alasajo esimerkiksi Saksassa on johtanut kivi- ja ruskohiilen käytön lisääntymiseen. Aukon täyttäminen esimerkiksi aurinko- ja tuulivoimalla on sula mahdottomuus.

Myös muuttoliike etelästä pohjoiseen lisää päästöjä, koska pohjoisessa asuvien ihmisten hiilijalanjälki on ilmasto-oloista ja korkeammasta elintasosta johtuen suurempi. Kansainvaellusten lopettaminen on ilmastoteko.”

Suomen Kristillisdemokraatit, Sari Essayah: Vauhtia biotalouteen

”Keskeisin asia ilmastonmuutoksen torjunnassa on fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen ja niistä asteittainen luopuminen kokonaan. Teknologiset innovaatiot mahdollistavat tulevaisuudessa hiilidioksidipäästöjen vähentämisen energiantuotannossa ja tehokkaamman CO2-talteenottotekniikan.

Kristillisdemokraatit on korostanut vaihtoehtobudjeteissa tutkimus- ja kehitystoimintaa ja vaatinut sille lisärahoitusta, samoin olemme tehneet lukuisia lakialoitteita biotalouden vauhdittamiseksi.

Uuden tekniikan kehittäminen on ratkaisevassa asemassa. Tulemme esittämään mahdollisissa hallitusneuvotteluissa koulutus- ja tutkimus- ja kehitysrahojen lisäämistä.”

RKP, Anna-Maja Henriksson: Autokanta on uusittava

”Ilmastoasiat ovat kaikkien vastuulla ja RKP:lle erityisen tärkeitä. Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä puhtaamman Itämeren puolesta. RKP työstää myös tällä hetkellä ilmastopoliittista ohjelmaa, joka valmistuu ensi vuoden alussa. Tämän vaalikauden aikana olemme esimerkiksi puhuneet ympäristöystävällisen puurakentamisen puolesta ja ehdottaneet energiaverotukseen muutoksia.

Ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii globaaleja, yhteisiä ratkaisuja. Siitä huolimatta voimme tehdä paljon myös kansallisella tasolla ja yksilöinä.

Liikenteen päästöjen vähentämiseksi autokantamme on uudistettava ja tähän tarvitaan sähkö- ja hybridiautoja suosivaa politiikkaa.

Haluamme panostaa koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin huomattavasti enemmän kuin nykyinen hallitus. Tämä konkreettinen lupaus kannustaa energiatehokkaisiin ratkaisuihin Suomessa ja maailmalla. Suomi hyötyy olemalla kehityksen kärjessä ja se antaa isoja mahdollisuuksia työllisyydelle, innovaatioille ja viennille.”

Siniset, Sampo Terho: Lisää kotimaista ydinvoimaa

”Ilmastonmuutos on todellinen globaali uhka niin ympäristölle, taloudelle kuin turvallisuudelle. Siniset ovat muun muassa edistäneet autokannan uudistumista vaatimalla ja hallituksen kanssa toteuttamalla ajoneuvoveron ja autoveron alentamisen. Esityksestämme on myös kahteen kertaan toteutettu romutuspalkkio vanhoille autoille.

Olemme myös olleet päättämässä hiilivoiman käytön lopettamisesta energiantuotannossa.

Sinisten politiikan ydin on kansanturvallisuuden lisääminen. Me teemme tieteeseen perustuvaa ilmastopolitiikkaa, joka takaa suomalaisten työpaikkojen, luonnon ja teollisuuden tulevaisuuden.

On ollut karmea virhe vastustaa hiilipäästötöntä ydinvoimaa. Sinisten tavoite on lisätä kotimaista ydinvoimaa. Hiilipäästöjen sitomisesta on myös pyrittävä laatimaan kansainvälisiä sopimuksia, sillä pelkkä päästöjen vähentäminen ei tule onnistumaan riittävässä mittakaavassa.”

Ahdistaako ilmastonmuutos? Kotilieden numerossa 27/2018 listataan ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä hyviä uutisia. Tilaa lehti nyt tarjoushinnalla tai hanki digilehden lukuoikeus täältä!

Kommentoi

Kommentoi juttua: Lisää ydinvoimaa, autokanta uusiksi, ei maahanmuutolle... Näin puolueet torjuisivat ilmastonmuutosta

Sinun täytyy kommentoidaksesi.