Terveys

Monien eri lääkkeiden syöminen samaan aikaan voi olla riski terveydelle – näin vältyt haitoilta

Runsas lääkekuorma voi näkyä esimerkiksi muistin heikkenemisenä ja sekavuutena. Omasta lääkityksestään ja sen turvallisuudesta voi pyytää tarkan asiantuntija-analyysin.

Lääkkeiden yhteisvaikutukset voivat yllättää. Erityisesti ikäihmisillä ja monisairailla tilanne voikin muodostua hankalaksi, jos kukaan ei pitele hyppysissään kokonaisuutta lääkehoidosta. Mitkä lääkkeet voivat aiheuttaa haittoja iäkkäille? Miten lääkkeiden kokonaisvaikutusten arviointi tapahtuu? Kysymyksiin vastaa farmasian tohtori, proviisori Saija Leikola Causalus Oy:stä.

Lue myös: Saako kahta eri särkylääkettä käyttää yhtä aikaa? Erikoislääkäri kertoo, miten särkylääkkeiden haittavaikutuksilta voi suojautua

1. Kenelle kertyy lääkekuormitusta?

Kaikenikäisillä voi ilmetä hallitsematonta monilääkitystä ja lääkkeiden perusteetonta kasautumista. Tilanne kehittyy helposti haastavaksi etenkin monisairailla ja iäkkäillä, jos kukaan ei ota vastuuta lääkehoidosta kokonaisuutena. Nykyisin ei ole tavatonta, että eri lääkkeitä on käytössä kymmenenkin samanaikaisesti.

Useiden lääkkeiden samanaikaiseen käyttöön liittyy kohonnut riski haitoille, joita ovat esimerkiksi verenvuodot, ummetus ja huimaus. Ikääntyneellä lääkkeen aiheuttamaa väsymystä tai muistin heikkenemistä saatetaan virheellisesti pitää ikääntymiseen luonnollisesti kuuluvana asiana. Tilanteeseen ei silloin osata välttämättä puuttua.

2. Miksi ikäihmisen lääkityksen turvallisuuteen pitää kiinnittää huomiota?

Iäkkäät saavat lääkehaittoja herkemmin, ja haitat voivat olla seurauksiltaan vakavampia kuin muilla. Tämä johtuu elimistön ikääntymismuutoksista, sairauksien lisääntyvästä määrästä, kasvavasta lääkkeiden määrästä, aistitoimintojen heikentymisestä ja kognitiivisten kykyjen eli tiedonkäsittelykykyjen heikentymisestä.

Hyvin usein ihmisen ikääntyessä etenkin munuaisten toiminta heikentyy. Sen vuoksi munuaisten kautta elimistöstä poistuvien lääkkeiden vaikutukset voivat voimistua. Myös keskushermosto on iäkkäillä herkkä lääkevaikutuksille. Tämä voi altistaa esimerkiksi sekavuuden ja muistihäiriöiden kaltaisille lääkehaitoille.

3. Millaiset lääkkeet aiheuttavat ongelmia iäkkäille?

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ylläpitää Lääke 75+ -tietokantaa, joka sisältää luokittelun ja suosituksen lähes 500 lääkeaineen tai niiden yhdistelmien käytöstä iäkkäillä. Tietokanta on kaikkien käytettävissä Fimean verkkosivuilla.

Paljon käytetyistä lääkkeistä haittoja iäkkäille aiheuttavat esimerkiksi psyykenlääkkeet runsaasti käytettyinä. Psyykenlääkkeisiin kuuluu muun muassa uni- ja rauhoittavia lääkkeitä, kuten bentsodiatsepiinit ja antipsykootteja. Tämänkaltaiset keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet voivat aiheuttaa väsymystä, muistihäiriöitä, sekavuutta ja jopa altistaa kaatumiselle.

Positiivista on kuitenkin, että Kelan tietojen perusteella bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten unilääkkeiden kulutus on viime vuosina vähentynyt. Pitkäaikaiskäyttö näyttää vähentyvän eniten 75 vuotta täyttäneillä.

4. Lääkkeiden yhteisvaikutukset: miten selvitetään lääkkeiden yhteensopivuus?

Lääkkeiden yhteisvaikutuksien tarkistus tapahtuu rutiininomaisesti sekä lääkärin vastaanotolla että apteekeissa. Asiantuntijoilla on käytössään yhteisvaikutusohjelmia, jotka varoittavat automaattisesti haitallisimmista yhteensopivuus­ongelmista. Ongelmia syntyy pääasiassa silloin, kun kattavaa tietoa käytössä olevasta lääkityksestä ei ole ammattilaisen käytettävissä.

Apteekeista voi pyytää maksullisena palveluna analyysin omasta lääkehoidostaan. Siinä lääkityskokonaisuuden turvallisuus arvioidaan. Hoidosta voidaan keskustella yksityiskohtaisemmin kuin mitä normaalin reseptin toimittamisen yhteydessä on mahdollista. Kirjallinen raportti analyysistä toimitetaan tarvittaessa myös hoitavalle lääkärille.

5. Mitkä lääkkeiden yhteisvaikutukset ovat haitallisia ikäihmisille?

Keskeisimpänä nostaisin esille kipulääkkeisiin liittyvät yhteisvaikutukset, koska näitä valmisteita saa apteekista myös ilman reseptiä. Yleensä ihmiset tietävät melko hyvin, että kipulääkkeiden ja veren hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden, etenkin varfariinin, yhteiskäyttöön voi liittyä verenvuotoriskin kasvu.

Sen sijaan monelle on vieraampi asia, että tulehduskipulääkkeet voivat vaikuttaa munuaisten toimintaan. Iäkkäät ovat tässä suhteessa suuremmassa riskissä kuin nuoremmat. Esimerkiksi tulehduskipulääkkeiden yhteiskäytöstä joidenkin verenpainelääkkeiden kanssa voi seurata merkittäviä haittoja.

Kaikista käytössä olevista lääkkeistä kannattaa siis aina mainita sekä lääkärillä että apteekissa. Toisena riskipaikkana nostaisin useampien keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden yhtäaikaisen käytön.

6. Millainen on lääkehoidon kokonaisarviointi?

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa selvitetään, onko käytössä oleva lääkitys kaikin tavoin tarkoituksenmukainen. Silloin tarkistetaan, ovatko lääkkeet sopineet, onko niillä saavutettu tavoiteltuja hoitotuloksia ja ovatko käytössä olevat lääkkeet yhä tarpeellisia.

Lisäksi varmistetaan sopivat lääkeannokset ja oikeat ajankohdat niiden ottamiselle. Lääkehoidon kokonaisarviointia voidaan tarvita etenkin silloin, kun hoitavia lääkäreitä on useita ja käytössä on paljon lääkkeitä.

Aina, kun lääkityksiä muutetaan, olennaisen tärkeää on myös seurata vointia ja oireita. Näin potilaan tilanteeseen pystytään reagoimaan tarkoituksenmukaisesti.

Lääkärin määräämää pitkäaikaislääkitystä ei pitäisi lopettaa omin päin. Monet lääkehoidot kuuluu lopettaa haittojen välttämiseksi vähitellen. Lääkäri antaa tähän tarvittaessa ohjeet. Lääkäri pystyy myös arvioimaan, voisiko haittoja aiheuttavalle lääkkeelle löytyä paremmin sopiva vaihtoehto, jos lääkehoito on edelleen tarpeellista.

7. Millaista teknologiaa voidaan hyödyntää lääkkeiden ottamisessa?

Ikääntyessä lääkkeiden jakamiseen ja ottamiseen voi liittyä monenlaisia haasteita. Helpotusta ongelmiin voi saada lääkkeiden annosjakelusta, jossa lääkkeet jaellaan valmiiksi ottoajankohdittain joko dosettiin tai annospusseihin.

Erilaiset teknologiset ratkaisut helpottavat valmiiksi annosteltujen lääkkeiden ottoa ja parantavat hoitoon sitoutumista. Yksinkertaisin näistä on puhelinmuistutus. Lääkepakkaukseen voidaan myös kiinnittää muistutin, joka hälyttää, kun on aika ottaa lääke.

Kehittyneimpiin ratkaisuihin kuuluvat lääkkeiden otosta muistuttavat annostelurobotit, jotka myös lähettävät tiedon hoitajalle, jos lääke on jäänyt ottamatta.

Lue myös Seura.fi: Nukahtamislääke helpottaa uniongelmia – Piileekö niiden käytössä kuitenkin riski sairastua dementiaan?

Kommentoi

Kommentoi juttua: Monien eri lääkkeiden syöminen samaan aikaan voi olla riski terveydelle – näin vältyt haitoilta

Sinun täytyy kommentoidaksesi.